CNC - Walzmaschinen

  • CNC  Walzmaschine mit 3 Walzen
  • CNC  Walzmaschine mit 4 Walzen
  • Walzmaschine für Profile


CNC Walzmaschine mit 3 Walzen, asymetrisch

Walzen mit Blechvorbiegung g=5 mm
Blechdicke Breite 
max: 6 mm 2100 mm


CNC Walzmaschine mit 4 Walzen

Walzen mit Blechvorbiegung g=20 mm 
Blechdicke Breite
max: 30 mm 3100 mm

 


CNC Walzmaschine fürProfile : 120 tf
Walzmaschine für XZP-Profile: Durchmesser Min.750 mm
 
CNC - Walzmaschinen

CNC - Walzmaschinen